วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดฟรี..ชุดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยวิจัยและจัดทำผลงานวิชาการครู

เป็นการรวบรวมชุดโปรแกรมที่มากที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย (หากเปิดด้วยโปรแกรม 2007 แล้วมีปัญหาให้ใช้ไฟล์ 2007 แทน) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ไม่เป็นโปรแกรมวิเคราะห์สถิติอื่น ๆ เพียงแต่มีพื้นฐานของคอมพิวเตอร์บ้างหรือสามารถอาศัยเพื่อนครูบ้างหรืออาศัยลูกๆหลานๆ บ้าง ก็สามารถวิเคราะห์วิจัยตัวเลขที่ใช้ปฏิบัติงานทางการศึกษาที่ทำอยู่ตามปกติเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายหรือไม่ยากเกินไปนัก ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ
1. จัดทำผลงานทางวิชาการ/วิจัย/รายงานการใช้ผลงานทางวิชาการ 
2. เขียนแบบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่าง ๆ (ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4)
3. ใช้ในการเรียนการสอนปกติ เช่น วิจัยในชั้นเรียน วิจัยพัฒนางาน วิจัยพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ
4. ช่วยพัฒนาครู/ผู้เรียน และปฏิรูปการศึกษาไทย

โดยเริ่มกระบวนการเรียนการสอนตามปกติ แต่ต้องมีการวางแผนงานด้วย -รวบรวมเอกสารงานวิทยานิพนธ์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง -ต้องออกแบบเครื่องมือ เช่น ข้อสอบ แบบประเมิน แบบสังเกต ฯลฯ -แล้วนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ถ้ามี/ผ่านผู้ทรงวุฒิก็จะมีความเชื่อมั่นสูง) -วิเคราะห์ข้อมูลด้วยชุดโปรแกรมเอ็กเซลนี้ -แปลผลเขียนรายงาน -ให้ผู้รู้ช่วยตรวจสอบ -นำมาพัฒนา (วนรอบเก็บข้อมูลใหม่จนจบสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยสูงขึ้น)

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้ ด้วยการคลิกเมาส์ที่ตัวเลขรุ่น 2003 หรือ 2007 โดยมีโปรแกรมตามลำดับขั้นตอนดังนี้
1.การตรวจสอบเครื่องมือต่าง ๆ    - ข้อสอบ ใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC) 20032007
                ใช้การวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบรายข้อ เพื่อหาความเชื่อมั่นหรือความเที่ยงตรง ความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก แบบอิงกลุ่มอิงเกณฑ์ 2003, 2007
                 
และแบบกลุ่มเก่ง/ไม่เก่ง  2003, 2007
   - แบบประเมิน ใช้การวิเคราะห์การประเมิน 3 - 5 ระดับ, 3 ระดับ 2003, 2007, 4 ระดับ 20032007, 5 ระดับ 2003, 2007
   - นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ใช้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล(E.I.) 2003,  2007
2.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้  - การตรวจข้อสอบ 20032007
  - การประเมินผลตามจุดประสงค์แบบอิงเกณฑ์ 8 ระดับ 2003, 2007
  - การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (t-score) เกรด 5, 8 ระดับ  2003, 2007
3.การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน  - การสุ่มตัวอย่าง 2003, 2007
  - การวิเคราะห์ความถี่ 2003, 2007
  - การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 2003, 2007
4.การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test  - กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์ 2003, 2007
  - กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเทียบคู่กันหรือไม่เป็นอิสระกัน เช่น ก่อน-หลังเรียน 2003, 2007
  - กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน 2003, 2007

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมทั้งหมด(หรือถ้ามีการใช้สถิติทดสมมติฐานตัวอื่น) ได้ที่..http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/statindex.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น